آزمایشگاه ابعاد

الف)دامنه فعالیت : 

این آزمایشگاه قابلیت کالیبراسیون انواع: کولیس، خط کش، متر، میکرومتر، ساعت، گونیا، زاویه سنج، ضخامت سنج و فیلر گیج را دارد.

ب) تجهیزات:

مجهز به تمامی تجهیزات مرجع مانند: گیج بلاک های چندپارچه ای گرید صفر، گیچ بلاک های چندپارچه ای گرید یک، گیج بلاک طول بلند، کالیپرچکر، دستگاه کالیبراتور مرجع طول با دقت یک میکرون، اوپتیکال پارالل، اوپتیکال فلت، ساعت دیجیتال مرجع، گونیا گرانیتی مرجع، میز گرانیتی گرید دو صفر در ابعادmm  800*500، زاویه سنج دیجیتالی مرجع، فیلم های مرجع ضخامت سنجی، ساعت های اندازه گیری طول مرجع و …

پیمایش به بالا