آزمایشگاه جرم

الف) دامنه فعالیت:

کالیبراسیون انواع ترازوهای آزمایشگاهی با تفکیک پذیری0.001 gr-0.01 gr  0.0001 gr-

باسکول های صنعتی(تا گستره 2000 kg)

کالیبراسیون وزنه گرید F2-M1

ب) تجهیزات:

مجهز به ست وزنه های گریدE2 ، F1 و F2 تا گستره ی 20kg و ست وزنه های M1  تا گستره  1000 kg.

مجهز به ترازوی آزمایشگاهی جهت کالیبراسیون وزنه ها و ظروف حجمی (5 رقم اعشار – 4 رقم اعشار – 3 رقم اعشار )

پیمایش به بالا