آزمایشگاه دما

الف) دامنه فعالیت:

کالیبراسیون انواع ترموکوپل، انواع RTD، انواع نمایشگر دما و محیط های دمایی و …

ب) تجهیزات:

مجهز به حمام و کوره های کالیبراسیون، سنسورهای مرجع، نمایشگرهای مرجع چندکاناله، و نمایشگرهای مرجع فلوک 725 و نمایشگر مرجع ایندومارت 

پیمایش به بالا