آزمایشگاه سختی سنج

الف) دامنه فعالیت:

کالیبراسیون انواع دستگاه های آزمون سختی سنج به روش مستقیم و غیر مستقیم 

(20 to 35) HRB

(35 to 70) HRB

(70 to 100) HRB

(20 to 30) HRC

(30 to 50) HRC

(50 to 70) HRC

(185 TO 220) HB 2.5/187.5

(220 TO 425) HB 2.5/187.5

ب) تجهیزات:

روش مستقیم: کالیبراسیون سامانه ی اعمال نیرو توسط لودسل های ظرفیت مناسب – کالیبراسیون سیکل اعمال نیرو توسط کرنومتر شمار 

 روش غیر مستقیم: شامل بلوک های سختی مرجع در رنج های مختلف، و مقیاس های HRC ,HRB ,HB ,HV

پیمایش به بالا