آزمایشگاه ظروف حجمی

الف) دامنه فعالیت:

کالیبراسیون انواع پیپت، بالون ژوژه، بورت، سمپلرر، استوانه مدرج

ب) تجهیزات:

مجهز به انواع ترازوی آزمایشگاهی  (5 رقم اعشار – 4 رقم اعشار – 3 رقم اعشار )

مجهز به دستگاه های ثبات دما و ثبت دما جهت کالیبراسیون ظروف حجمی

پیمایش به بالا