آزمايشگاه مرجع کالیبراسیون گام اراک در هفت پارامتر مجزا مشغول به فعاليت ميباشد.
آزمایشگاه ابعاد
 آزمایشگاه فشار
آزمایشگاه دما
آزمایشگاه جرم
آزمایشگاه ظروف حجمی
آزمایشگاه نیرو
آزمایشگاه سختی سنج

پیمایش به بالا