آنالیز کامل آب و پساب

1- اندازه گيري فلزات سنگین در آب و پساب

2- اندازه گیری نيتريت

3-  اندازه گيري نيترات

4-  اندازه گيري سولفات

5-  اندازه گيري فسفات

6-  اندازه گيري كلر آزاد

7-  اندازه گيري كلرايد

8- اندازه گيري سختي كل

9- اندازه گيري COD و BOD  در آب  پساب

10- اندازه گيري PH

11- اندازه گيريTS ،TDS  و TSS

12- اندازه گيري هدايت و كدورت در آب

پیمایش به بالا