آنالیز گازهای خروجی از دودکش

1-مونوکسید کربن (CO)

2-اکسیژن(O2)

3- ناکس( NOX)

4- دی اکسید گوگرد SO2))

5-کربن دی اکسید(CO2)

پیمایش به بالا