اندازه گیری ذرات محیطی

1-ذرات 2.5 میکرون

2-ذرات 10 میکرون

پیمایش به بالا