دوره های قابل برگزاری

·         مجوز های دریافت شده:

ü      مجوز آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران درسطح ملی به عنوان مرکز آموزش همکار

ü      مجوز مرکز جوار و بین کارگاهی سازمان فنی و حرفه ایی کشور

·         دوره های قابل برگزاری:

ü      تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025:2017

ü      ارزیابی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025:2017

ü      تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت محصول ISO 9001:2015

ü      ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت محصول ISO 9001:2015

ü      تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

ü      ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست ISO 14001:2015

ü      تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

ü      ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

ü      تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO 10015:2019

ü      ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO 10015:2019

ü      دوره 5S

ü      دوره SPC

ü      دوره صحه گذاری روش های آزمون

ü      دوره محاسبه عدم قطعیت نتایج اندازه گیری

ü      دوره تضمین اعتبار نتایج اندازه گیری

ü      دوره ممیزی داخلی

ü      دوره مدیریت ریسک

ü      دوره کالیبراسیون و کنترل میانی

ü      دوره بیانیه انطباق

دورههای مرکز آموزش

رديف

نام دوره

1

دوره الزامات ISO 17025

2

دوره محاسبه عدم قطعيت

3

دوره تضمين كيفيت

4

دوره مميزي داخلي ISO 17025

5

دوره الزامات ISO9001

6

دوره الزامات ISO18001

7

دوره الزامات ISO14001

8

دوره الزامات ISO10015

9

دوره مميزي داخلي ISO9001

10

دوره مميزي داخلي ISO18001

11

دوره مميزي داخلي ISO14001

12

دوره مميزي داخلي ISO10015

13

دوره كليد فولاد و استفاده از كتاب كليد فولاد

14

دوره تهيه WPS,PQR

15

دوره تستهاي غير مخرب VT,PT,MT,UT

16

دوره تستهاي مخرب كشش و خمش و ضربه و كوآنتومتر

17

دوره الزامات استاندارد  ISO 17020

18

دوره ممیزی سیستم مدیرت انرژی بر اساس استاندارد

ISO50001:2018

19

دوره الزامات استاندارد ISO45001:2018

20

دوره ممیزی الزامات استاندارد ISO45001:2018

پیمایش به بالا