واحد نمونه 1402

شرکت صنعتی گام اراك که طى سال هاى گذشته
همواره به عنوان واحد نمونه استاندارد معرفى شده
است، امسال نیز تندیس و لوح واحد نمونه استاندارد
در سطح استانى را کسب کرد.

واحد نمونه 1402 بیشتر بخوانید »